Yeni Nesil Medya

Yazarlar Dünyası .com Olarak Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, etkin, verimli şekilde Ülkemizi kalkınmasına haber çizgimizle destek olma azmindedir Yerli Milli üretimini destekliyoruz

YAZARMISINIZ ?

Yeni medyanın, geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) ayırt edici temel özelliklerinden birisi anında etkileşimli bir yapıya sahip olmasıdır. Dijital kodlama sistemine temellendikleri için, çok fazla miktarda enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcının geri dönüşümde bulunabilmesi olanağına sahiptirler “Geleneksel kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen habercilik anlayışında, hedef kitlelerin kendilerine sunulan mesajlara yönelik yanıtlarını bildirmeleri çok mümkün olmamakta ya da kitlelerin bu yönde oldukça sınırlı imkânları bulunmaktadır” Analog gazetecilik dünyasının aksine, dijital çağda halkın, gerek kendi aralarında gerekse haber unsurları ile kurdukları ilişkiler sayesinde dünya olayları hakkında küresel bir diyaloğa katılması sağlanmaktadır.

Genç Yazarlar

İnsanlar, kendi bireysel deneyimlerinin ötesinde neler olduğunu öğrenmek adına yaradılıştan gelen bir içgüdüye sahiptir ve doğrudan tecrübe edemedikleri olayların bilincinde olma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu doğrultuda, yaşamlarını düzenlemelerine yardımcı olmak ve içinde bulundukları toplumu keşfetmek için belirli bilgilere gereksinim duymaktadırlar. Bu bilgileri alıp vermek, topluluk yaratmanın ve beşeri bağlar kurmanın temelini oluşturmaktadır Haberleşme olgusu, hayatımızı sürdürmek, kendimizi korumak ve sosyal bağlar kurmak için ihtiyacımız olan bilginin edinimi için en temel unsurdur. İnsanlık, toplumun ihtiyacı olan bu haberleri sağlamak için gazetecilik sistemini geliştirmiştir

Sizde Aramıza katılın

İnsanlar, kendi bireysel deneyimlerinin ötesinde neler olduğunu öğrenmek adına yaradılıştan gelen bir içgüdüye sahiptir ve doğrudan tecrübe edemedikleri olayların bilincinde olma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu doğrultuda, yaşamlarını düzenlemelerine yardımcı olmak ve içinde bulundukları toplumu keşfetmek için belirli bilgilere gereksinim duymaktadırlar. Bu bilgileri alıp vermek, topluluk yaratmanın ve beşeri bağlar kurmanın temelini oluşturmaktadır Haberleşme olgusu, hayatımızı sürdürmek, kendimizi korumak ve sosyal bağlar kurmak için ihtiyacımız olan bilginin edinimi için en temel unsurdur. İnsanlık, toplumun ihtiyacı olan bu haberleri sağlamak için gazetecilik sistemini geliştirmiştir

Yazarlar Dünyası.com

Yazarlar Dünyası .com Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, etkin, verimli şekilde Ülkemizi kalkınmasına haber çizgimizle destek olma azmindedir Yerli Milli üretimini destekliyoruz

about-4

İnternet Gazeteciliği

Yeni teknolojiler ve özellikle de internet, okuyucuların habere ulaşma ortamlarında değişiklikler yaratmıştır. Haber ve bilginin izleyici ve okuyuculara ulaştırılması yöntemlerinde yeni imkânlar ortaya çıkaran internet ile birlikte kullanıcı içeriği kontrol etme, seçme olanaklarına sahip olmuş ve geleneksel tek yönlü iletişim yerine etkileşimli (interaktif) iletişim gündeme gelmiştir.

17. yüzyılda matbaanın icadı ile başlayan basım işi, gazetelerin kitle iletişimine katılmasında bugüne kadar çok önemli bir rol üslenmiştir. Basım teknolojisinin ilerlemesi ile paralel bir gelişim süreci geçiren gazeteler, bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte bu yeni endüstriden faydalanma yoluna gitmiş ve kısa sürede bu adaptasyonu sağlayarak “mürekkepsiz gazetelerini” internette yayınlamaya başlamışlardır.

Hakkımızda

İnternet Gazeteciliğinde Haber

İnternet Gazeteciliğinde Haber

İnternet Gazeteciliği Açısından Basın | 1995-1996 yıllarından itibaren Türk basını da, internette web sayfası edinmeye başlamış ve böylelikle sanal ortamda gazetecilik yapmaya yönelmiştir. Türkiye’de internet gazeteciliğinin gelişim seyrine bakıldığında 1995 yılının milat olduğu görülmektedir

  • Yazarlar dünyası .com

İnternet Gazeteciliğinin Avantajları

İnternet gazeteciliğinin, geleneksel gazetecilik ile karşılaştırıldığında karakteristik özellikleri olarak da nitelendirilebilecek birtakım avantajları bulunmaktadır. Buna göre, internet gazeteciliğinde içinde bulunulan gerçek zaman ile aynı anda, bir diğer deyişle eş zamanlı yayın yapılabilmektedir. Öyle ki güncelleme olanakları sayesinde olaylar gerçekleştikleri andan itibaren mümkün olan en kısa sürede internet ortamına aktarılabilmekte ve haber olarak verilebilmektedir. Buna koşut olarak, bilgisayarı olan ve internet bağlantısına sahip olan tüm okurlar, günün her saatinde istedikleri anda gerek ulusal gerekse yerel düzeyde yayınlanıp sanal ortamda da yer alan gazetelere erişebilmektedirler

  • Yazarlar Dünyası .com

Genç Gazeteciler

Haber, insanoğlunun yakın ve uzak çevresiyle iletişiminde ilgisini çeken olayları öğrendiği bir olgudur, bir yazı biçimidir, bir ifade şeklidir. Bu bağlamda haberin, bir iletişim olgusu olarak açıklanması gereği bulunmaktadır.

Haberler

Haber, kişileri bilgilendiren, haberdar eden, eğiten, eğlendiren, sevindiren ya da üzen bilgilerdir. Haber, insanların genelini ilgilendiren, belirli bir zamanda olan, bir fikri, olayı ya da sorunu aktaran yazıdır. Başka bir tanımlamayla haber; belli bir zamanda ve yerde gelişen olayları, merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktaran yazılardır.

İnternet Gazeteciliği - Yeni Nesil MEDYA

Türkiye | Medya